koncepcja osobowości Bruner

O mnie - Smaczne, zdrowe... wyroby domowe

Temat: Rozwojówka - znalazlam wiec sie dziele ; )
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA

* Początki psychologii rozwojowej: badania nad rozwojem dziecka i badania nad rozwojem człowieka w ciągu życia
* Pojęcie rozwoju: dwa znaczenia pojęcia rozwój (wzrost i zmiana), poszukiwanie specyficznie psychologicznego znaczenia pojęcia rozwoju jako procesu zmian wielowymiarowych i wielokierunkowych (Baltes)
* Problem natury zmian rozwojowych: pojęcie zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych; ilość-jakość, ciągłość-skokowość, elementarność-globalność itp. zmian rozwojowych
* Przedmiot badań psychologii rozwojowej: w psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwoju człowieka
* Zadania psychologii rozwoju człowieka
* Ogólny Model Rozwoju
* Działy psychologii rozwojowej: zadania filogenetycznej, antropogenetycznej i ontogenetycznej psychologii rozwojowej
* Modele przebiegu zmian rozwojowych (charakterystyka modelu, pojmowanie w nim rozwoju, przykłady teorii): modele zmian fazowych, cyklicznych, sekwencyjnych, liniowych, wielokierunkowych

Ogólna charakterystyka zmian rozwojowych od poczęcia do śmierci: przesłanki podważające poprawność klasycznego „modelu rozwoju i starzenia się” człowieka jako uniwersalnego procesu zmian od wzrostu i integrowania się funkcji we wczesnych fazach życia do ubytków i rozpadu w okresie starzenia się

1. Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach rozwoju człowieka: rozwój senso-motoryczny, rozwój poznawczy, rozwój emocjonalno-motywacyjny i społeczno-moralny
2. Mechanizmy powstawania zmian rozwojowych: rola dziedziczenia i środowiska oraz dojrzewania i uczenia się; modele mechanistyczne, organizmiczne i kontekstualne
3. Przesłanki znaczącego wpływu stymulacji środowiskowej na kształtowanie się zachowań zwierząt (niezależność wpływu środowiska od zaawansowania ewolucyjnego organizmów)
4. Wpływ kultury na osobowość człowieka: badania antropologiczne; porównanie rozwoju dzieci ludzkich i małp
5. Wpływ wczesnych doświadczeń na rozwój psychomotoryczny (efekty treningu czynności ontogenetycznych i filogenetycznych)
6. Wpływ wczesnych doświadczeń na rozwój społeczno-emocjonalny (znaczenie kontaktu emocjonalnego dziecko-dorosły, adopcja, uczęszczanie do przedszkola)
7. Wpływ wczesnych doświadczeń na rozwój intelektualny: środowisko rodzinne, edukacja
8. Wybrane teorie rozwoju poznawczego dziecka (Piaget, Wygotski, Bruner)
9. Wybrane koncepcje rozwoju umysłowego w dorosłości: koncepcje rozwoju myślenia postformalnego i hipoteza „piątego stadium”, koncepcje rozwoju mądrości człowieka
10. Wybrane teorie rozwoju społeczno-moralnego: w psychoanalizie, teorii uczenia się, oraz w podejściu poznawczo-rozwojowym Piageta i Kohlberga
11. Plany badań rozwojowych (ich charakterystyka i ocena): poprzeczne, podłużne, ukośne, sekwencyjne
12. Błędy pomiaru przy zastosowaniu klasycznych planów badawczych (Schaie)
13. Metody badania rozwoju psychicznego: wybrane psychometryczne sposoby pomiaru (testy rozwojowe, skale szacunkowe itd.), kliniczne sposoby badania (rozmowa, wywiad, obserwacja), eksperymentalne sposoby pomiaru.
Literatura podstawowa:

Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2. Warszawa: PWN.
Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka, tom 3. Warszawa: PWN.
Przetacznik-Gierowska, M. i Tyszkowa, M. (1999). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1.: Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN.
Strelau, J. (red.). Psychologia (tom 1, ss. 227-332). Gdańsk: GWP
Turner, J.S i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP
Vasta, R., Haith, M.M. I Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.


Zakres wymagań egzaminacyjnych: Egzamin obejmuje zakres wiedzy ujętej w programie wykładu oraz ćwiczeń
Źródło: psychologiaukw.fora.pl/a/a,251.html

 

Powered by WordPress dla [O mnie - Smaczne, zdrowe... wyroby domowe]. Design by Free WordPress Themes.