Kodeks postä powania karnego

O mnie - Smaczne, zdrowe... wyroby domowe

Temat: Piwnica to teśĂ‚ź mieszkanie?
Dzisiaj wszedś?em na to forum i zobaczyś?em tego posta wić?c mówić? co wiem - wszakśĂ‚źe z opóśÄąźnieniem - ale zawsze lepiej póśÄąźniej niśĂ‚ź wcale.

Kodeks postć?powania karnego:
Art. 219.
§ 1. W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a takśĂ‚źe w celu znalezienia rzeczy mogć?cych stanowić? dowód w sprawie lub podlegajć?cych zajć?ciu w postć?powaniu karnym, mośĂ‚źna dokonać? przeszukania pomieszcześ? i innych miejsc, jeśĂ‚źeli istniejć? uzasadnione podstawy do przypuszczenia, śĂ‚źe osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam sić? znajdujć?.
Źródło: forum.poradniaprawna.pl/viewtopic.php?t=149Temat: Kolejny raz spółdzielnia...
" />Takie coÂś pisaÂłem niedawno...

  STAR-NET ………………….. fghfgfgfhdf
  sghsdfhsdfhsggfhfffgfh
  Biuro ObsÂługi Klienta
  dfhfghgfhffg

  ???????????? ZakÂłady Komunalne Sp. Z o.o.
  Ul. blotna
  zachlapane

  dot: warunków korzystania z nieruchomoÂści.

  KorzystajÂąc z uprawnieĂą Art. 140 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004r Nr 171, poz.1800) uprzejmie prosimy o sprecyzowanie warunków korzystania z nieruchomoÂści znajdujÂących siĂż PaĂąstwa zasobach w celu umoÂżliwienia poÂłoÂżenia na nieruchomoÂści naszych rzÂądzeĂą telekomunikacyjnych i przeprowadzenia linii kablowych.
  Ustawa Prawo telekomunikacyjne umoÂżliwia mieszkaĂącom wybór dowolnego operatora a nie monopolisty wskazanego przez administracje i realizacji tych uprawnieĂą sÂłuÂży powoÂłany na wstĂżpie Art. 140 oraz Art.139 ustawy PT.
  Z uwagi na to Âże Art.140 ust.2 ustawy PT okreÂśla termin zawarcia umowy na dni 30, pod rygorem okreÂślonym w Art.140, ust.4 ustawy PT, chcielibyÂśmy jak najszybciej omówiĂŚ i podpisaĂŚ warunki korzystania z nieruchomoÂści i dostĂżpu do budynków.
  Z uwagi jednak na sposób prowadzonej rozmowy przez pana Prezesa skurczysyna przed niniejszym wystÂąpieniem oficjalnym, informujĂż iÂż o niniejszym piÂśmie zastanie zawiadomiony:
  - Starosta Powiatu ÂŻuromiĂąskiego,
  - UrzÂąd komunikacji Elektronicznej – delegatura w Warszawie
  - UrzÂąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  - celem prawidÂłowego zastosowania przepisów prawa telekomunikacyjnego, a takÂże nie naruszenia kodeksu karnego.
  Pragniemy poinformowaĂŚ Âże w przypadku braku odpowiedzi w wymienionym powyÂżej terminie lub umyÂślnego przedÂłuÂżania terminu, jak i odÂłoÂżenia sprawy na dalszy plan, zÂłoÂżymy skargĂż do wÂłaÂściwych urzĂżdów takich jak NIK i UOKIK a takÂże wystÂąpimy na drogĂż postĂżpowania odszkodowawczego, w którym nie tylko bĂżdziemy domagaĂŚ siĂż zwrotu kosztów, ale takÂże utraconych w perspektywie czasu korzyÂści.
  ProszĂż o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
  W celu uÂłatwienia kontaktu podajĂż nr Tel. 131456456.
  Informujemy Âże niniejszy wniosek NIE JEST ofertÂą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Z powaÂżaniem:
  Xcvbxc hfghghgfh


Źródło: trzepak.pl/viewtopic.php?t=23455


Temat: OskarśĂ‚źenie o wś?amanie do bazy danych // art. 267 k.k
Witam,

JuśĂ‚ź na 100% wiem, śĂ‚źe jest to art. 267.

Prokurator zaproponowaś?, tak jak mówiś? policjant, dobrowolne poddanie sić? karze, co nie bardzo mi sić? podoba, jednak przez telefon nie chcć? powiedzieć? jaki wymiar ma ta kara.

6 marca muszć? tam jechać? i zdecydować?.

Bardzo proszć? o przeanalizowanie mojej sprawy, rady i odpowiedzi na moje pytania

Np. na który punkt art. 17 k.p.k powoś?ać? sić? w uzasadnieniu wniosku o umorzenie?

1) czynu nie popeś?niono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniajć?cych podejrzenie jego popeś?nienia,
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, śĂ‚źe sprawca nie popeś?nia przestć?pstwa,
9) brak skargi uprawnionego oskarśĂ‚źyciela ??

Czy jeś?li sprawa zostanie umorzona komputery zostanć? mi zwrócone?

Pozdrawiam

/// edit

Chciaś?bym zapytać? o jeszcze jednć? sprawć?. Znalazś?em w encyklopedii takć? definicjć? umorzenia postć?powania:

Warunkowe umorzenie postć?powania - instytucja polegajć?ca na warunkowym zawieszeniu reakcji karnej na przestć?pstwo.

Uregulowanie warunkowego umorzenia postć?powania w polskim Kodeksie karnym z 1997 roku jest najbardziej zbliśĂ‚źone do modelu norwesko-duś?skiego, gdzie postć?powanie wobec sprawcy wstrzymuje sić? juśĂ‚ź na etapie postć?powania przygotowawczego zanim dojdzie do publicznej rozprawy i skazania.

Polega na warunkowym uwolnieniu sprawcy od odpowiedzialnoś?ci karnej typu retrybutywnego. Wić?śĂ‚źe sić? z przypisaniem oskarśĂ‚źonemu popeś?nienia przestć?pstwa, lecz przypisanie to ma charakter prowizoryczny.

W zwić?zku z tym mam pytanie. Czy jeś?li zś?ośĂ‚źe wniosek o umorzenie powoś?ujć?c sić? na punkt 2) i 9) art. 17 k.p.k to zaakceptowanie przez sć?d takiego wniosku równoznaczne jest z "przypisaniem oskarśĂ‚źonemu popeś?nienia przestć?pstwa" ? - zostanć? uznany za winnego, jednak egzekucja prawa zostanie wstrzymana?

upss... juz chyba wiem gdzie popeś?niś?em bś?ć?d Warunkowe umorz. post to nie jest to samo co umorzenie posć?powania. Zgadza sić?? Jeś?li prokurator umorzy postć?powania na podstawie punktu 2) i 9) art. 17 k.p.k, to nie zostane uznany winnym?


/// edit 2

Witam,

Udaś?o mi sić? wreszcie ustalić? opis zarzucanego mi czynu z postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Treś?ć?:

"Bć?dć?c nieuprawnionym, prześ?amaś? zabezpieczenia serwera firmy [nazwa], w wyniku czego uzyskaś? dostć?p do nieprzeznaczonych dla niego informacji."

Moim zdaniem ten opis jest caś?kowicie bezpodstawny, a oskarśĂ‚źenie o ś?amanie zabezpiecześ? serwera lekko ś?mieszne chociaśĂ‚ź wcale nie jest mi do ś?miechu. W kilku sś?owach postaram sić? wytś?umaczyć? dlaczego.

Strona internetowa (taka jak ta, o której mowa) skś?ada sić? z kodu PHP (który, mić?dzy innymi generuje dynamicznie kod HTML), HTML (statyczny - wygenerowany przez PHP - wysyś?any przez serwer do przeglć?darki). PHP komunikuje sić? takśĂ‚źe z bazć? danych - zazwyczaj jest to mySQL (choć? typ nie ma znaczenia - istotne jest to, śĂ‚źe do komunikacji uśĂ‚źywany jest jć?zyk SQL). Wszystko umieszczone jest na serwerze, który 'nadzoruje' wszystkie dziaś?ania. Wyglć?da to tak:

śĂ‚ć?danie do serwera, wysś?ane przez uśĂ‚źytkownika, dostarczenia strony www >> uruchamiany jest kod PHP >> PHP 'obrabia' dane przesś?ane przez usera, wykonuje odpowiednie operacje >> PHP komunikuje sić? z bazć? danych >> baza danych udziela danych >> PHP przetwarza dane otrzymane z bazy danych >> PHP generuje kod HTML >> serwer wysyś?a HTML do przeglć?darki uśĂ‚źytkownika

Popeś?niony przez firmć? bś?ć?d polegaś? na tym, śĂ‚źe przy 'obrabianiu' danych nie sprawdzali poprawnoś?ci dostarczonych w śĂ‚źć?daniu uśĂ‚źytkownika danych. SQL jak kaśĂ‚źdy jć?zyk ma swoje reguś?y. Wprowadzenie w formularzu apostrofu czy cudzysś?owów powodowaś?o wysś?anie przez PHP nieprawidś?owych danych do serwera baz danych, który natomiast udzielaś? nieprawidś?owej odpowiedzi. Skutkowaś?o to np. zalogowaniem na inne konto niśĂ‚ź wynikaś?oby to z zaś?ośĂ‚źeś? programistów strony. Jak widać? w śĂ‚źadnym momencie nie sć? ś?amane zabezpieczenia serwera. W śĂ‚źadnym momencie nawet nie uzyskuje bezpoś?redniego dostć?pu do serwera - poza wysś?aniem śĂ‚źć?dania dostarczenia strony www i odbiorze juśĂ‚ź wygenerowanej strony od serwera! Takie same dziaś?ania podejmuje kaśĂ‚źdy uśĂ‚źytkownik internetu, odwiedzajć?cy dowolnć? stronć? www. 'Atakujć?cy' uśĂ‚źywajć?c luki nie ingeruje w śĂ‚źaden sposób w dziaś?anie serwera, nie ingeruje takśĂ‚źe w caś?y proces generowania strony. Generowanie przebiega zgodnie z napisanym przez programistów kodem, jednak ze wzglć?du, śĂ‚źe ten kod jest niepoprawny do uśĂ‚źytkownika wysś?ana jest nieodpowiednia strona.

Pozdrawiam!
Źródło: forum.poradniaprawna.pl/viewtopic.php?t=147


Temat: jak dobrze popsuc laptopa?
" />No prosze, drugi post i znowu wycieczki osobiste. Nie masz patentu na logike, wiec rzucanie takich hasel swiadczy o braku szacunku do rozmowcy. zajmijmy sie teraz Twoja logika.


">To co wymieni?e? to najwy?ej wykroczenia lub brak kultury

i co? moralnie jest bardziej usprawiedliwione, bo ma inna kategorie w kodeksie karnym? Argumentem PRZECIWKO robieniu tego bylo to ze to nieuczciwe i kombinatorstwo:


">Nie cierpie kombinatorstwa i nie ma znaczenia na jaka skale

Szkoda tylko, ze wypomnienie moralizatorom, ze sami nie sa czysci okreslane jest jako demagogia. Zeby nawracac kogos moralnie trzeba samemu byc krysztalowo czystym - czy jestes taki Uxbridge? To przepraszam, bo ja po prostu w takich ludzi nie wierze.

Grp zadal pytanie. To co chce zrobic jest moze i niejednoznaczne moralnie - ale on sam podejmuje ryzyko. Pytales czy:


">2. Je?li kto? kupi od Ciebie sprz?t i tak Ci? potraktuje te? dojdzesz do wniosku ?e jest OK?

odpowiedz - jezeli go na tym dorwe i stwierdze ze uklady sa spalone z niewlasciwej strony, to mu nie uznam gwarancji, co zreszta zrobi kazdy PORZADNY serwis. nieporzadny bedzie sobie sam winien. Glupota powinna wymrzec i nalezy jej w tym pomagac (moje zdanie, a nie objawiona prawda).


">1. Uwa?asz ?e takie post?powanie jest w porz?dku?

Nie nie uwazam. Ale zabawne ze czytam to zaraz po odpowiedzi na Twoje zarzuty w innym temacie ze jestem nietolerancyjny do POWSZECHNYCH zachowan. Moze sie zdziwisz - ale kantowanie na serwisie w hardware komputerowym jest POWSZECHNE. Moge o tym powiedziec z cala pewnoscia, bylem szefem 2 serwisow i skladam komputery od jakis 15 lat.

Co do reszty:


">Nie udawaj g?upiego Bleyst, bo nim nie jeste?

skoro tak to nie ma co uzywac sztuczek erystycznych zebym na glupiego wygladal.


">Go?? nie zap?aci? za wymian? laptopa na nowy model kiedy stary mu si? zu?yje tylko wykupi? ubezpieczenie na wypadek niezawinionego uszkodzenia

jak sadze - nie ma zadnego ubezpieczenia. chodzi o klasyczne wymienienie sprzetu pod koniec okresu gwarancyjnego. w tym wypadku nie traci na tym ani firma ubezpieczeniowa (te nigdy nie traca), ani sklep (wysyla do producenta) tylko ewentualnie PRODUCENT. Chinczycy w rachunkach ekonomicznych zakladaja ze KAZDY ich produkt zostanie raz wymieniony. Informacja od Ju Min'a z Minmetals Orient z ktorym mialem kiedys przyjemnosc prowadzic interesy. I to wlasnie mialem na mysli.

moja moralnosc:

">Nie gwarantuje efektow, ale moga wystapic...
Przypominam, ze robisz to calkowicie na swoja odpowiedzialnosc


dla tych co nie zrozumieli:

Robisz cos nielegalnego, na czym mozesz byc zlapany i ukarany. Robisz to na calkowicie swoja odpowiedzialnosc. Informacje ktore Ci podalem sa czysto akademickie i nie sa namowa do czegokolwiek.
Źródło: forum.naszmanchester.org/viewtopic.php?t=820
 

Powered by WordPress dla [O mnie - Smaczne, zdrowe... wyroby domowe]. Design by Free WordPress Themes.