grafomotoryka definicja

O mnie - Smaczne, zdrowe... wyroby domowe

Temat: ściągi czI
Zasady postępowania w terapii psychopedag dziecka:
1. zasada zindywidualizowanego doboru środków oddziaływania
2. zas. Oddziaływania psychoter
3. zas. Adekwatności i przystępności ćw
4. zas. Wczesnego podejmowania pracy wyrów
5. zas. Systemat. Ćw
6. zas. Wykorz. W terapii zainteres dziecka
7. zas. Pełnej współpracy ped ter z rodz dziecka dysl

Duża część metod ter jest oparta na metodach z leczenia chorych – przeniesienie na grunt stymulacji psychologiczno – ter.

Ścieżka ter – staje się podstawą fundamentalną, któ®a biegnie przez wszystkie formy postępowania ped. Pod jej wpływem cały proces edukacji nabiera cech ter.
Edukacja ter – to pojęcie, które wywodzi się od definicji terapii ped stosowanej wobec uczniów ze specyf trudn w uczeniu się. Jest to pojęcie wspólne dla nauczyc uczących 1-3
Etap1 – zintegrowana wczesnoszkolna eduk ter
Et2 – wstępna systematyczna wiedza przez nauczanie blokowe
Et3 – ciągła ustawiczna ed szkolna

Na światowej Konger Naur w USA 1968 ustalono, że dysleksja – zaburzenie objawiające się niemożnością opanowania umiejętności czytania i pisania, mimo dobrej interlig i warunków środ, zatem terminy „naznaczenie, piętnowanie – to określenie przez grupy naukowe zwykłej dyszek.

Ćwiczenia nabywania umiejętności przez dziecko:
1. słuch komunikatywnego wypowiadania się i używana pozajęzyk środków przekazu
2. wzbudzanie ciekawości poznawczej
3. rozw i utrw myślenia skojarzeniowego przez analogię metaforyzowania
4. dostrzeg złożoności rozwiązań konkretu zadania
5. adaptowanie pomysłów i innych dziedzin do rozw problemu
6. przełamywanie bloków emocj i poznaw w nabywaniu i wykorz wiedzy i umiejętności

językowa terapia ped
wykorzystujemy:
1. prawidłową artykulację głosek
2. wymowę słów i ciągłych sformułowań
3. poprawne skojarzenie głosek i słów z ich graficznym odpowiednikiem
4. pamięć trwałą, pojemną i rzeczywistą
5. biegłość techniczną u dziecka
6. jego poprawność w postrzeganiu wzrok kształtu, kolejności liczb i położenia liter w wyrazie
7. popr spostrzeganie słuchowe fonemów i ich kolejności w brzmieniu wyrazów w spostrz analitycznym struktury wyrazu, w dobrej spraw grafomotorycznej ręki dziecka umożliwiającej: percepcję, okładność, szybkość, plastyczność ruchu pisarskiego
8. sprawny system pecepcyjno – motor, odpowiedni poziom rozwoju mowy – są to fundamenty elementarnej nauki czytania i pisania – mowa czytana i pisana jest naturalną formą komunikatywności językowej i społecznej: na ukształt jej wpływ: percepcja, ekspresja, rozumienie, artykulacja

nauczyciel – ter musi zadbać o:
1. kompleksowy rozwój sfery język
2. system perce – motoryczny
3. stymulowanie
4. usprawnianie
5. korektę
6. kompensację
Źródło: pedagogikaopole.fora.pl/a/a,193.html

 

Powered by WordPress dla [O mnie - Smaczne, zdrowe... wyroby domowe]. Design by Free WordPress Themes.